Regulamin

 1. Formalności związane z opłatą za pobyt oraz zameldowaniem załatwiane są w dniu przyjazdu, podczas przekazania kluczy do pokoju i domu.
 2. Odbiór i zdanie pokoju odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub uprawnionego Przedstawiciela.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 10.00. Przekroczenie czasu, bez wcześniejszego uzgodnienia, powoduje naliczenie opłaty jak za kolejną dobę pobytu.
 4. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie obiektu, niewynikające z winy Właściciela, nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 5. W przypadku przekroczenie liczby osób korzystających z pokoju, zadeklarowanej w trakcie rezerwacji, Właściciel zastrzega sobie prawo do zerwania umowy bez konieczności zwrotu wcześniej wniesionej opłaty lub wniesienia dodatkowej opłaty za wynajem domku.
 6. Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby niebędące gośćmi obiektu "u Wuja Marka". Ewentualne odwiedziny są możliwe tylko po ustaleniu z Właścicielem lub jego Pełnomocnikiem.
 7. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00.
 8. W domu, m.in. ze względu na komfort wszystkich gości obowiązuje:
  • kategoryczny zakaz palenia. Złamanie zakazu spowoduje uruchomienie czujnika dymu, włączenie alarmu. Kara umowna za złamanie zakazu wynosi 500 zł. Kolejne złamanie zakazu oznacza natychmiastową eksmisję przeprowadzoną przez grupę ochrony;
  • zakaz używania otwartego ognia;
  • zakaz smażenia ryb (ryby można grillować na zewnątrz).
 1. Korzystanie ze wszystkich urządzeń elektrycznych, kuchennych, grilla, placu zabaw, tarasu, sprzętu udostępnionego gościom itp. odbywa się na odpowiedzialność gości. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i rozważne korzystanie przez dzieci ze sprzętu i atrakcji. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń Właściciela obiektu i jego Pełnomocników, a także przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ. Prosimy o nieużywanie grilla na tarasach domków.
 2. Za wszelkie szkody wyrządzone w pokoju, domu i na terenie posesji, będą obciążone finansowo osoby użytkujące dany pokój. Roszczenia będą przedstawiane głównemu najemcy pokoju.
 3. Akceptujemy zwierzęta. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za dbanie o czystość i sprzątnięcie po swoim pupilu. Zwierzęta powinny być wyprowadzane poza teren obiektu by tam mogły załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę należy bezzwłocznie zgłosić Właścicielowi obiektu lub jego przedstawicielowi. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego Właściciel, który zobowiązuje się do ich pokrycia.
 4. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie i w jego otoczeniu. Prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 5. Na ogrodzonym terenie obiektu znajduje się bezpłatny parking. Obiekt jest też monitorowany kamerami. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowane pojazdy.
 6. Za zgubienie klucza do bramy, furtki, drzwi wejściowych i drzwi do pokoju goście zostaną obciążeniu kosztami wymiany wkładek i kluczy w kwocie uzależnonej od wyceny ślusarza.
 7. Złamanie regulaminu może spowodować wymówienie kwatery bez zwrotu należności za niewykorzystany pobyt oraz podjęcie kroków prawnych z tego wynikających.

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Licznerski, ul. Bursztynowa 5, 72-401 Łukęcin.
 2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu realizacji usługi noclegowej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w obiekcie "u Wuja Marka", ul. Bursztynowa 5, 72-401 Łukęcin oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,
  • w celach meldunkowych, w celu poboru rozliczenia opłaty miejscowej i dodatkowych opłat wskazanych w cenniku, związanej z Pani/Pana pobytem w obiekcie "u Wuja Marka".
 1. Odmowa udostępnienia danych osobowych uniemożliwia realizację usługi noclegowej.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi noclegowej, świadczonej na Pani/Pana rzecz w "u Wuja Marka" ul. Bursztynowa 5, 72-401 Łukęcin, oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług, przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.
 4. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora.
 7. W Przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).